Nieuws

 • 9de Cursus NVTL-Ruyteninstituut wordt op 7 juni 2024 afgesloten

 • NVTL cursus gaat op 10 maart weer van start!

  'Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen' start op 10 maart georganiseerd samen met Het Ruyteninstituut en met Johan Meeus voor de 8ste keer in het Belmonte Arboretum te Wageningen

 • Start nieuwe IBR aanplant Prins Bernhardbos

  Start nieuwe IBR aanplant Prins Bernhardbos

  Op 29 november 2022 startte een nieuwe IBR aanplant in het Prins Bernhardbos te Hoofddorp van 0,7 ha als gevolg van de aanleg van TENNET hoogspanningsleidingen. Aannemer: Pius Florus-Dolmans Amsterdam, Boomkweker: Van den Oever, Haaren (Nrd. Brabant)

 • Nieuwe cursus voor de 8ste keer van start!

  Op 10 maart 2023  gaat voor de 8ste keer de vernieuwde cursus "Toekomstbestendig ontwerpen met beplanting" van start. Samen met de NVTL de  beroepsorganisatie van de landschapsarchitecten in Nederland geeft het Ruyteninstituut in samenwerking met Johan Meeus inhoud aan de cursus. Meer te lezen op deze website onder 'kennis' en 'cursussen'. De inschrijving bij de NVTL start vanaf 1 november 2022.

  Wij wensen u veel succes toe!

 • 3 nieuwe leden van Verdienste benoemd

  Op 9 september 2022 zijn door het bestuur Cas van de Groes, Janine Louwers en Sybren Miedema benoemd tot Lid van Verdienste van het Ruyteninstituut. Zij hebben 9 jaar als bestuurslid een belangrijke basis gelegd voor het Instituut. Het bestuur geeft met respect en trots blijk van deze bijzondere erkenning.

 • Nieuw bestuur is aangetreden per 4 maart 2022

  Op 4 maart 2022 is het nieuwe bestuur van het Ruyteninstituut aangetreden. Onder dankzegging is het oude bestuur na 8 jaar trouwe dienst vertrokken: Cas van de Groes, Janine Louwers en Sybren Miedema en aangetreden zijn tot het nieuwe bestuur: Henk Kramer, Mark van Buuren en Oscar Helfferich. Wij wensen hun veel succes!

 • De IBR-dag op 4 februari 2022 was een groot succes!

  Het consortium Eijkelgroep, Boomkwekerij Rendering en BVB Substrates heeft met het project 'Middenberm N304' te Apeldoorn het IBR-Aanlegcertificaat behaald. Locatie bij Eijkelboom in Apeldoorn. Verder goede sprekers: Ron van Lammeren, Marwin Dekkers en Wil Jacobs. 

 • De eerste 18 cursisten geslaagd!

  Op 29 april 2021 slaagden de eerste 18 cursisten voor het certificaat 'IBR Vergroen Praktijk Basiscursus'. Het Ruyteninstituut wenst hun veel succes toe in hun verdere carrière. Het was een succesvolle tweedaagse cursus. Voor belangstellenden neem contact op met het Ruyteninstituut, de planning is om de cursus te herhalen.

 • Jan Habets en Matthijs Mesken gelauwerd

  Jan Habets en Matthijs Mesken ontvingen onlangs de oorkonde waarin zij door het bestuur van het Ruyteninstituut zijn gelauwerd als Lid van Verdienste als blijk voor de vele activiteiten die zij voor de IBR sedert 1999 hebben ontplooid. Echte ambassadeurs!!

 • Ruyteninstituut ontwikkelt nieuw begrip: IBR-natuur

  De IBR-natuur gaat uit van de gedachte dat een ongeschonden natuur maximaal bijdraagt aan de groenbeleving, duurzaamheid en biodiversiteit. De IBR-methode is de manier om vanuit een aangelegde situatie die bijdrage te leveren door maximale kansen te creëren voor spontane natuurontwikkeling onder minimale zichtbare menselijke beïnvloeding.

  IBR staat voor Integrale Beplantingsmethode Ruyten (Ruyten, 2006)

  Kenmerken bij de aanleg- en onderhoudsfase voor IBR-natuur:

  1. De aanleg is samengesteld uit bomen- en struikensoorten, die in de directe omgeving in vitale toestand voorkomen onder vergelijkbare groeiomstandigheden en waarvan de groeiprestaties zijn opgemeten. Van de pioniersvegetaties zijn de patronen (leeftijd, omvang, groeisnelheid) van vrijstands- of concurrentievormen bekend. De kruiden-soorten ontwikkelen zich in relatie tot de bodemkundige eigenschappen spontaan of wordt ingezaaid of bestaan uit vaste planten al naar gelang de landschappelijke en stedenbouwkundige omgeving.
  2. Invloeden van de mens op de natuurontwikkeling bestaat tijdens de aanlegfase uit het handhaven of het terugbrengen van de oorspronkelijke waterstand, het ruimtelijk ontwerp in relatie tot de aanvangs-grootte van bomen en struiken, het ontwerpen van de infra- en waterstructuur. Tijdens de onderhoudsfase kan het werk bestaan uit het begaanbaar houden van de paden voor recreatief gebruik, het selectief verwijderen van alleen de boom- en struikzaailingen of bepaalde kruiden om ecologische motieven. Zowel het afstemmen van de begrazingsdruk als het selectief maaien staan in relatie tot de gewenste openheid.
  • Kenmerken bij omvorming van bestaande productiebossen naar IBR-natuur:
  1. Het ontwerpen van nieuwe open ruimten en doorzichten in voorkomende gevallen,
  2. Het uitvoeren van een éénmalige selectieve houtkap waarna de menselijke ingrepen onzichtbaar zijn gemaakt,
  3. Het herwaarderen van de infrastructuur,
  4. Het (her)ontwikkelen van bestaande bosranden of van nieuw ontstane bosranden als gevolg van nieuwe open ruimten,
  5. Het verdere verloop volgens bovengenoemde kenmerken onder A.

  • Regels en procedures bij IBR-natuur:
  1. Nauwkeurige inventarisatie naar gerealiseerde groeiprestaties en naar patronen van pioniersvegetaties in de directie omgeving van het plangebied: plantensoort, afmeting, leeftijd, plantafstand, vitaliteit, groeicurven, -voorspelling,
  2. Studies naar o.a. de bodem (waterstanden), bodemhistorie- en ontwikkeling, PNV, Fysisch Geografische Regio’s, pH,
  3. Het ontwerp zo mogelijk ondersteunen met een beplantingsfilm, die de groeiontwikkeling simuleert vanaf de aanleg tot de volwassen afmetingen.
  4. Routing door het gebied, entrees, stedenbouwkundige of landschappelijke kenmerken,
  5. Bijbehorend een ontwerp van een beplantingsplan, beplantingslijst, plan van aanpak ,
  6. Uitvoering (groeigarantie voor de grotere bomen en struiken conform gebruik van de groeicurve/ groeivoorspelling bij IBR-aanbesteding),
  7. Beheer (selectief maaien, begrazing, beheer paden, monitoring),
  8. Het monitoren van de natuurontwikkeling vanaf aanlegfase.
  9. Terugkoppeling gerealiseerde beplantingen met de ontwerpvisie.

   

  Heelsum, 21 augustus 2019

 • Oprichting IBR-Kenninsgroep Nederland in voorbereiding

  Met diverse marktpartijen: Boomkwekers, tuin- en landschapsarchitecten, praktijkonderwijs, groenaannemers, gemeenten en groenadviseurs willen we een kennisgroep gaan oprichten die door uitwisseling van kennis en ervaring kansrijke IBR projecten wil laten slagen. In mei - juni wordt de eerste vergadering verwacht.

 • Boomkwekerij Rendering promoot de IBR!

  Boomkwekerij Rendering gaat naast hun kwekerij op een oppervlak ter grootte van een voetbalveld een IBR promotie beplanting aanleggen gedurende de komende seizoenen. Het Ruyteninstituut is zeer ingenomen met dit initiatief.

 • Aanbieding eerste Certificaat IBR

  Aanbieding eerste Certificaat IBR

  Aanbieding eerste Certificaat 'Integrale Beplantingsmethode Ruyten' aan de Gemeente Arnhem (zie foto) voor het project de Schuytgraaf in Arnhem mede aan innoVIRENS (Ontwerp, advies en begeleiding), Loohorst Landscaping (Uitvoering en beheer) en de boomkwekers Schmitz en M. van de Oever & Zonen op 8 december 2017 op het Stadskantoor aldaar.

 • Nieuwe beplantingsfilm

  IJsselpark 2017

  https://youtu.be/pAiiExJulNo

 • Congres 'De Groene Verbinding' gaat niet door

  De inschrijvers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

 • Opgeven voor het Congres "De groene verbinding" verlengd tot 27 mei via de website van het Ruyteninstituut

 • Henk Mirck is lid geworden van de Adviesraad van het Ruyteninstituut

 • 6 april 10.00 Aanbieding Evaluatierapport IBR aan gedeputeerde Tekin van Noord-Holland door wethouder J. Nederstigt van Haarlemmermeer

 • SAVE THE DATE: 7 juni 2017 Congres "De Groene Verbinding" van 12.00-17.00 in het Groene Paviljoen te Baarn

  Voor meer informatie zie het voorlopige programma ‘De Groene Verbinding’. Meer details volgen vóór 15 maart 2017

 • Nieuwe cursus NVTL (2) gaat van start op 16 februari 2017! Aanmelden kan nog.

  Klik hier voor het voorlopige programma ‘De Groene Verbinding’.

 • NVTL cursus een succes! Nieuwe cursus in voorbereiding.

 • 22 juni presentatie Ruyteninstituut

  De presentatie wordt gehouden tijdens de twee drukbezette programmadagen georganiseerd door CROW op Papendal

 • Studiedag 20 mei succesvol, duidelijk een stap verder

  De opmerkingen van de deelnemers van 20 mei zijn verwerkt in IBR-aanbesteden derde versie. Zie website! Voor vragen en suggesties neem gerust contact op met het Ruyteninstituut.

 • 20 mei studiedag IBR-aanbesteden in kasteel Doorwerth

  Op 20 mei zijn 38 deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven over het IBR-aanbesteden.

 • Eerste IBR-Cursus bij Cambium een succes!

 • Eerst IBR cursus van start bij Cursus centrum Cambium op 11 februari 2016

 • Nieuwe beplantingsfilms op de website! Zeker even kijken...

 • Lees meer over IBR-aanbesteden

  Onderstaande nota is naar diverse deskundigen in Nederland gestuurd voor commentaar. In de loop van Januari/Februari 2016 komt de gecorrigeerde versie uit. 

  IBR-aanbesteden voor de aanleg en onderhoud van groenprojecten met houtige gewassen

  Versie: 9 november 2015

  Inleiding

  Het doel bij het IBR-aanbesteden van groenprojecten is dat een combinatie Aannemer/Boomkweker (A/B) garantie gaat afgeven voor de groei van bomen en struiken conform een onderbouwde groeivoorspelling. Onafhankelijk wetenschappelijk opgestelde en op locatie gemeten groeicurven (IBR-norm) vormen de basis voor die groeivoorspelling. De beplantingsfilm vertaalt deze groeivoorspelling naar beelden van de opeenvolgende groeistadia naar de volwassen uitgroei. De beplantingsfilm verschaft al tijdens de ontwerpfase opdrachtgever en gebruiker informatie over de architectuur van het landschap waarin voldoende en passende groeiruimte is opgenomen voor de uitgroei van de bomen en struiken.

  Een groeicurve kent een marge van 10 % (bv. hoogte 6m dan alle variaties tussen de 6,6 en 5,4 m). De groeicurven worden door de opdrachtgever geleverd en zijn volgens de IBR-norm tot stand gekomen. Dit zijn de PG groeicurven en betekent: plaatsspecifiek onder vergelijkbare groeiomstandigheden gemeten groeicurven tot een leeftijd in de regel van 30-35 jaar van dezelfde plantensoorten zoals die in het project ook voorkomen en door een onafhankelijke instelling zoals het Ruyteninstituut zijn bepaald. Bij de PG zijn dus alle variabele groeiomstandigheden in meegenomen. (In tegenstelling tot de AG groeicurven: dit zijn de groeicurven die gemiddeld voorkomen in Nederland) De PG groeicurven die bij de aanbesteding worden geleverd zijn voor de A/B altijd een advies. De A/B beoordeelt of zij de groeicurven overnemen of van voorspoedigere groeicurven willen uitgaan.

  Wanneer de planten gaan groeien in omvang (hoogte en breedte) volgens de groeicurven dan heeft de beplanting in elk groeistadium vanaf de aanleg de gewenste architectuur en beeldkwaliteit zoals in de beplantingsfilm in de ontwerpfase getoond is. De groeicurven maken altijd deel uit van de gegevens bij een IBR-aanbesteding en dienen als een inspanningsverplichting én als controle op de groeiprestaties te worden opgevat. Hoe kom je volgens bovenstaande werkwijze tot de keuze van de juiste A/B en wat zijn de aanbestedingsregels?

  Uitwerking

  1. Het betreft groenprojecten: zoals grotere tuinen, groenstroken, parken, parkbossen, wandelgebieden, erfbeplantingen, landgoederen, golfbanen, recreatieparken, beplanting langs (autosnel-) wegen en kanalen, lanen, landschappelijke beplantingen.
  2. Er is sprake van een bestaande situatie (omvorming) of een nieuwe aanleg.
  3. Onderdeel daarvan is de aanplant van bomen en/of struiken met de bijbehorende bodemdekking van vaste planten, gras, gezaaide bloemenweidemengsel, weide. 

  Veel voorkomende uitgangssituaties

  Het werk kan onderdeel uitmaken van een groter werk dan wel op zichzelf staan

  A. Er is een (groen)ontwerp met alleen groenvolumes, meestal weergegeven in volwassen omvang, met bijgevoegd een indicatie van de gewenste sfeerbepalende plantensoorten van bomen en struiken al dan niet in de gewenste vrijstands- of concurrentievormen. Verder kan bekend zijn de vermoedelijke levensduur van het groenobject en het beheer van de eventueel aanwezige beplante bodembedekking in de plantvakken.

  B. Er is wel een beplantingsplan. In het beplantingsplan is het sortiment, aanvangsgrootte en de groeiplaats op schaal aangegeven.

  Aanbestedingsregels

  Bij belangrijke werken is te overwegen om eerst een openbare aanbesteding te houden (voorselectie op visie) en daarna een besloten aanbesteding te houden. Prijs bij inschrijving telt hoogstens voor 50% mee, de bonuspunten minimaal voor 50%. 

  Volgens uitgangssituatie A

  1. A/B neemt tenminste de groeicurve over of wijzigt alleen de aangeboden groeicurve wanneer A/B denkt een voorspoedigere groeicurve te kunnen realiseren. A/B kan met dit onderdeel bonuspunten verdienen bij de inschrijving.
  2. A/B bepaalt indien nodig een alternatief sortiment waar A/B garant voor kan staan, die tenminste dezelfde groeicurve heeft als het opgegeven sortiment en tevens voldoet aan de sfeeromschrijving zoals deze door de opdrachtgever is opgegeven.
  3. A/B voert een bodemonderzoek uit.
  4. A/B bepaalt de ondergrondse groeiomstandigheden: grondverbetering/bemesting.
  5. A/B huurt een erkende landschapsarchitect (verplicht) in die het beplantingsplan maakt gebaseerd op het uiteindelijke sortiment en groeicurven.
  6. A/B beschrijft een plan van aanpak hoe het werk wordt uitgevoerd.

       Na de aanbesteding: 

  1. A/B bepaalt in overleg met de opdrachtgever het moment van de aanleg zonder dat naar de mening van A/B de garantie in gevaar komt.
  2. A/B bepaalt na de aanleg het aantal keren watergeven en de hoeveelheden watergift per plant per keer om de aangroei te laten slagen.

                         A/B wordt geselecteerd op de prijs van één keer watergeven. Het aantal keren is verrekenbaar.

        3.  A/B houdt een logboek bij waar alle onderhoudswerkzaamheden gedetailleerd worden bijgehouden alsook een beschrijving van de toen heersende weersomstandigheden.

        4. Het logboek is van belang wanneer bij meningsverschillen een geschillencommissie moet worden ingeschakeld en A/B op verzoek kunnen laten zien hoe het onderhoud is uitgevoerd onder de toen heersende weersomstandigheden

        5. A/B krijgt de aanleg en 7 jaar onderhoud om de groeicurven volgens de garantie te kunnen realiseren.

        6. De onderhoudsperiode van 7 jaar kan verlengd worden:

            - wanneer bij gunstig resultaat geen aanleiding is om van A/B te wisselen.

            - wanneer bij een ongunstig resultaat door calamiteiten ¹) de omvang aan het eind van die 7 jaar niet gehaald is. Er wordt een verlengde

              onderhoudsperiode afgesproken waarbij de gegarandeerde omvang volgens de door de A/B ingediende groeicurve aan het eind van die periode wél

              wordt gehaald      

        5. wanneer binnen de onderhoudsperiode een tweede A/B het werk zou (moeten) overnemen, blijft de groeicurve en de garantie zoals in het begin gold leidend

            bij de keuze van een nieuwe A/B

        6. Tijdens de onderhoudsperiode vindt jaarlijks in september de schouw plaats ter beoordeling van de omvang (hoogte- en breedtemaat) en vitaliteit van de beplanting. Bij twijfel van de vitaliteit zal de opdrachtgever een deskundige raadplegen. Bij akkoord van de opdrachtgever vindt betaling plaats over de afgelopen jaarlijkse onderhoudsperiode. Bij niet akkoord wordt bomen en struiken vervangen tenzij A/B garandeert dat de planten zullen voldoen aan het eind van de verlengde onderhoudsperiode.

        7.  De bomen en struiken die worden vervangen voldoen aan de grootte van de overige planten en aan de aangeboden groeicurve

        8.  Wanneer er geen sprake is van calamiteiten vallen de bomen en struiken onder de garantie en worden vervangen op kosten van de A/B. Dit geldt ook voor de    periode beschreven onder artikel 11 lid 2.

        9. Wanneer er wel sprake is van calamiteiten zijn de kosten voor de opdrachtgever.

       10. Bij geschillen zal een geschillencommissie uitspraak doen.

   

  Volgens uitgangssituatie B

  Alles hetzelfde behalve punt 5

   

  Ad 5.   A/B huurt een erkende landschapsarchitect (verplicht) in die het beplantingsplan toetst op de gegeven groeicurven en past zo nodig het beplantingsplan aan op het uiteindelijke sortiment.

   

  ¹) Onder calamiteiten worden overmachtssituaties of door partijen niet te voorspellen omstandigheden verstaan zoals: extreme klimaatomstandigheden: blikseminslag, ijzel, storm, droogte, vorst; aantastingen: zonnebrandschade, ziektes en plagen of andere biologische fysiologische oorzaken en overige: stakingen, vandalisme of oorlog.

 • Hoogkabels en masten in Prins Bernhardbos

  Het Ruyteninstituut gaat samen met recreatie Noord Holland een inpassingsplan ontwerpen en uitvoeren volgens de IBR methode. Een groot deel van het integrale deel blijft gehandhaafd.

 • Op de Dag van de Openbare ruimte in Houten op 7 en 8 oktober

  Samen met TSD uit Zwolle laten we beplantingsfilms zien volgens de Integrale Beplantingsmethode. Graag willen we U daar ontmoeten!

 • Nieuwe ontwikkeling!

  Tsd uit Zwolle en het Ruyteninstituut gaan met de nieuwste middelen een beplantingsfilm op basis IBR-groeicurven maken. Mogelijk komen we op de Dag van de Openbare Ruimte op 7 en 8 oktober 2015 mee naar buiten.

 • Gesprek vandaag met TSD Zwolle veelbelovend

 • Werkatelier Amerfoort een succes

 • Sponsoren biodiversiteitsonderzoek Prins Bernhardbos

  Gisteren is SmitsRinsma, adviseurs groenvoorziening en terreininrichting uit Zutphen sponsor geworden voor het biodiversiteitsonderzoek in het Prins Bernhardbos! De gemeente Haarlemmermeer en Recreatie Noord-Holland NV waren al sponsor.

 • Onderzoek

  Het Ruyteninstituut gaat onderzoek doen in de gemeente Zuidplas naar de mogelijkheden voor de Integrale Beplantingspraktijk.

 • Onze nieuwe cursus 'Meer natuur tegen lagere kosten'

  Onze nieuwe cursus 'Meer natuur tegen lagere kosten'

  Vanaf 21 januari gaat onze nieuwe cursus 'Meer natuur tegen lagere kosten' van start. U kunt zich inschrijven via de link www.ruyteninstituut.nl/cursus

 • Online

  Online

  Op 12 februari treedt Het Ruyteninstituut naar buiten bij gelegenheid van de startbijeenkomst Groencompetitie Entente Florale 2014 in het gemeentehuis in Dalfsen. De website is daarna online. Voor vragen: Frits Ruyten, 0317-318478 /06-46444418 of via de website.

 • Onze nieuwe brochure

  Onze nieuwe brochure

  Op vrijdag 7 februari 2013 is de eerste brochure ‘Op de rugwind van de natuur” van de drukpers gerold. De eerste brochure zal op 12 februari in het gemeentehuis van Dalfsen aan de Ambassadeur van Entente Florale worden aangeboden. Daarna zal de brochure in Nederland worden verspreid. De brochure is aan te vragen bij het Ruyteninstituut of te downloaden via de website van het Ruiyteninstituut.

 • Oprichting Ruyteninstituut

  Oprichting Ruyteninstituut

  Op 6 december 2013 is het Ruyteninstituut opgericht  bij de notaris in Nieuwegeijn en werden de statuten ondertekend. Het voltallige bestuur en de directeur waren daarbij aanwezig.

 • Artikel in Vitale Groene Stad

  Artikel in Vitale Groene Stad

  Positief artikel over de IBR van Henk Mirck van de gemeente Zwijndrecht
  Planten vanuit een streefbeeld

 • Artikel in Stad en Groen

  Artikel in Stad en Groen

  Artikel in Stad en Groen zojuist verschenen Boompje groot, plantertje niet dood

 • Artikel in Stad en Groen

  Artikel in Stad en Groen

  Weer een nieuw artikel in Stad en Groen,
  Het wordt wijken of blijven voor de integrale beplantingsmethode

 • Stel een vraag
  Uw naam:
  Uw email adres:
  Uw vraag:

  Website door LR Internet is Mobile