Nieuws

Lees meer over IBR-aanbesteden

Publicatie datum: 11-Nov-2015

Onderstaande nota is naar diverse deskundigen in Nederland gestuurd voor commentaar. In de loop van Januari/Februari 2016 komt de gecorrigeerde versie uit. 

IBR-aanbesteden voor de aanleg en onderhoud van groenprojecten met houtige gewassen

Versie: 9 november 2015

Inleiding

Het doel bij het IBR-aanbesteden van groenprojecten is dat een combinatie Aannemer/Boomkweker (A/B) garantie gaat afgeven voor de groei van bomen en struiken conform een onderbouwde groeivoorspelling. Onafhankelijk wetenschappelijk opgestelde en op locatie gemeten groeicurven (IBR-norm) vormen de basis voor die groeivoorspelling. De beplantingsfilm vertaalt deze groeivoorspelling naar beelden van de opeenvolgende groeistadia naar de volwassen uitgroei. De beplantingsfilm verschaft al tijdens de ontwerpfase opdrachtgever en gebruiker informatie over de architectuur van het landschap waarin voldoende en passende groeiruimte is opgenomen voor de uitgroei van de bomen en struiken.

Een groeicurve kent een marge van 10 % (bv. hoogte 6m dan alle variaties tussen de 6,6 en 5,4 m). De groeicurven worden door de opdrachtgever geleverd en zijn volgens de IBR-norm tot stand gekomen. Dit zijn de PG groeicurven en betekent: plaatsspecifiek onder vergelijkbare groeiomstandigheden gemeten groeicurven tot een leeftijd in de regel van 30-35 jaar van dezelfde plantensoorten zoals die in het project ook voorkomen en door een onafhankelijke instelling zoals het Ruyteninstituut zijn bepaald. Bij de PG zijn dus alle variabele groeiomstandigheden in meegenomen. (In tegenstelling tot de AG groeicurven: dit zijn de groeicurven die gemiddeld voorkomen in Nederland) De PG groeicurven die bij de aanbesteding worden geleverd zijn voor de A/B altijd een advies. De A/B beoordeelt of zij de groeicurven overnemen of van voorspoedigere groeicurven willen uitgaan.

Wanneer de planten gaan groeien in omvang (hoogte en breedte) volgens de groeicurven dan heeft de beplanting in elk groeistadium vanaf de aanleg de gewenste architectuur en beeldkwaliteit zoals in de beplantingsfilm in de ontwerpfase getoond is. De groeicurven maken altijd deel uit van de gegevens bij een IBR-aanbesteding en dienen als een inspanningsverplichting én als controle op de groeiprestaties te worden opgevat. Hoe kom je volgens bovenstaande werkwijze tot de keuze van de juiste A/B en wat zijn de aanbestedingsregels?

Uitwerking

 1. Het betreft groenprojecten: zoals grotere tuinen, groenstroken, parken, parkbossen, wandelgebieden, erfbeplantingen, landgoederen, golfbanen, recreatieparken, beplanting langs (autosnel-) wegen en kanalen, lanen, landschappelijke beplantingen.
 2. Er is sprake van een bestaande situatie (omvorming) of een nieuwe aanleg.
 3. Onderdeel daarvan is de aanplant van bomen en/of struiken met de bijbehorende bodemdekking van vaste planten, gras, gezaaide bloemenweidemengsel, weide. 

Veel voorkomende uitgangssituaties

Het werk kan onderdeel uitmaken van een groter werk dan wel op zichzelf staan

A. Er is een (groen)ontwerp met alleen groenvolumes, meestal weergegeven in volwassen omvang, met bijgevoegd een indicatie van de gewenste sfeerbepalende plantensoorten van bomen en struiken al dan niet in de gewenste vrijstands- of concurrentievormen. Verder kan bekend zijn de vermoedelijke levensduur van het groenobject en het beheer van de eventueel aanwezige beplante bodembedekking in de plantvakken.

B. Er is wel een beplantingsplan. In het beplantingsplan is het sortiment, aanvangsgrootte en de groeiplaats op schaal aangegeven.

Aanbestedingsregels

Bij belangrijke werken is te overwegen om eerst een openbare aanbesteding te houden (voorselectie op visie) en daarna een besloten aanbesteding te houden. Prijs bij inschrijving telt hoogstens voor 50% mee, de bonuspunten minimaal voor 50%. 

Volgens uitgangssituatie A

 1. A/B neemt tenminste de groeicurve over of wijzigt alleen de aangeboden groeicurve wanneer A/B denkt een voorspoedigere groeicurve te kunnen realiseren. A/B kan met dit onderdeel bonuspunten verdienen bij de inschrijving.
 2. A/B bepaalt indien nodig een alternatief sortiment waar A/B garant voor kan staan, die tenminste dezelfde groeicurve heeft als het opgegeven sortiment en tevens voldoet aan de sfeeromschrijving zoals deze door de opdrachtgever is opgegeven.
 3. A/B voert een bodemonderzoek uit.
 4. A/B bepaalt de ondergrondse groeiomstandigheden: grondverbetering/bemesting.
 5. A/B huurt een erkende landschapsarchitect (verplicht) in die het beplantingsplan maakt gebaseerd op het uiteindelijke sortiment en groeicurven.
 6. A/B beschrijft een plan van aanpak hoe het werk wordt uitgevoerd.

     Na de aanbesteding: 

 1. A/B bepaalt in overleg met de opdrachtgever het moment van de aanleg zonder dat naar de mening van A/B de garantie in gevaar komt.
 2. A/B bepaalt na de aanleg het aantal keren watergeven en de hoeveelheden watergift per plant per keer om de aangroei te laten slagen.

                       A/B wordt geselecteerd op de prijs van één keer watergeven. Het aantal keren is verrekenbaar.

      3.  A/B houdt een logboek bij waar alle onderhoudswerkzaamheden gedetailleerd worden bijgehouden alsook een beschrijving van de toen heersende weersomstandigheden.

      4. Het logboek is van belang wanneer bij meningsverschillen een geschillencommissie moet worden ingeschakeld en A/B op verzoek kunnen laten zien hoe het onderhoud is uitgevoerd onder de toen heersende weersomstandigheden

      5. A/B krijgt de aanleg en 7 jaar onderhoud om de groeicurven volgens de garantie te kunnen realiseren.

      6. De onderhoudsperiode van 7 jaar kan verlengd worden:

          - wanneer bij gunstig resultaat geen aanleiding is om van A/B te wisselen.

          - wanneer bij een ongunstig resultaat door calamiteiten ¹) de omvang aan het eind van die 7 jaar niet gehaald is. Er wordt een verlengde

            onderhoudsperiode afgesproken waarbij de gegarandeerde omvang volgens de door de A/B ingediende groeicurve aan het eind van die periode wél

            wordt gehaald      

      5. wanneer binnen de onderhoudsperiode een tweede A/B het werk zou (moeten) overnemen, blijft de groeicurve en de garantie zoals in het begin gold leidend

          bij de keuze van een nieuwe A/B

      6. Tijdens de onderhoudsperiode vindt jaarlijks in september de schouw plaats ter beoordeling van de omvang (hoogte- en breedtemaat) en vitaliteit van de beplanting. Bij twijfel van de vitaliteit zal de opdrachtgever een deskundige raadplegen. Bij akkoord van de opdrachtgever vindt betaling plaats over de afgelopen jaarlijkse onderhoudsperiode. Bij niet akkoord wordt bomen en struiken vervangen tenzij A/B garandeert dat de planten zullen voldoen aan het eind van de verlengde onderhoudsperiode.

      7.  De bomen en struiken die worden vervangen voldoen aan de grootte van de overige planten en aan de aangeboden groeicurve

      8.  Wanneer er geen sprake is van calamiteiten vallen de bomen en struiken onder de garantie en worden vervangen op kosten van de A/B. Dit geldt ook voor de    periode beschreven onder artikel 11 lid 2.

      9. Wanneer er wel sprake is van calamiteiten zijn de kosten voor de opdrachtgever.

     10. Bij geschillen zal een geschillencommissie uitspraak doen.

 

Volgens uitgangssituatie B

Alles hetzelfde behalve punt 5

 

Ad 5.   A/B huurt een erkende landschapsarchitect (verplicht) in die het beplantingsplan toetst op de gegeven groeicurven en past zo nodig het beplantingsplan aan op het uiteindelijke sortiment.

 

¹) Onder calamiteiten worden overmachtssituaties of door partijen niet te voorspellen omstandigheden verstaan zoals: extreme klimaatomstandigheden: blikseminslag, ijzel, storm, droogte, vorst; aantastingen: zonnebrandschade, ziektes en plagen of andere biologische fysiologische oorzaken en overige: stakingen, vandalisme of oorlog.

{content_title}

{content_content}

{content_title}

{content_content}

{content_title}

{content_content}

{content_title}

{content_content}

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile